ژانویه 14, 2021
فولاد CK45 | میلگرد CK45 | فولاد 1.1191 | فولاد 1045

فولاد CK45 با ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻓﺮوﺗﯿﮏ

مقاله فولاد CK45 با پوشش مقاوم به سایش ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻓﺮوﺗﯿﮏ روي فولاد CK45 ﺑﻪ روش ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﭙﺮي   چکیده ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي Fe-TiC […]